„burgstrasse9“, 3600 Thun

Liebi Website Bsuecher

Am 31. Mai 2019 hei mir d’Tor vo dr „burgstrass9″ gschlosse. Mir danke aune Gescht wo üs so tröi immer wieder bsuecht hei. Es het gfägt mit Öich !! Mir verlöh Thun richtig Weschtamt u luege uf ene tolli Zyt zrugg wo mir nid wette misse. G R O S S M Ä C H T I G E  D A N K  U       T S C H O U   Z Ä M E

claudiauruedischerteleibschwalm